Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené mezi naší společností

Vladimír Kováč, se sídlem Chudenická 1059/30,  102 00, Praha 15 – Hostivař

IČ: 05367000

DIČ: CZ8602027566

Telefonní číslo: +420 775 012 450

Kontaktní e-mail: vani-stehovani@email.cz 

jako poskytovatelem služeb

a Vámi jako odběratelem služeb

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smlouvou se zavazujeme poskytnout Vám službu uvedenou v objednávce, a Vy se zavazujete zaplatit nám cenu za službu uvedenou v objednávce. Cena za službu (nebo jenom „cena“) zahrnuje i náklady spojené s poskytnutím služby a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby. Výše těchto nákladů Vám bude sdělena ještě před uzavřením smlouvy.

Smlouva dle těchto obchodních podmínek může být uzavřena následujícími způsoby:

–  pomocí prostředků komunikace na dálku, tj. prostřednictvím  formuláře umístěného na on-line portálu https://www.vani-stehovani.cz/ (dále jen „webové rozhraní“), a prostřednictvím emailu nebo telefonu (dále jen distančním způsobem“);

–  osobně za přítomnosti zástupce poskytovatele služeb a odběratele služeb, tj. v písemné podobě s Vaším podpisem a s podpisem osoby pověřené naší společností (dále jen „osobně v písemné podobě“).

1.1. Jaké služby poskytujeme?

Zajišťujeme zejména přepravu movitých věcí v přepravním vozidle z místa nakládky do místa vykládky, a to včetně nakládky přepravovaných věcí do přepravního vozidla, vykládky přepravovaných věcí na konkrétní místo v místě vykládky a případně i jejich technicky nenáročnou demontáž a montáž, popřípadě další služby blíže specifikované na webovém rozhraní.

1.2. Na co se vztahuje smlouva?

Jako smlouva se zde označuje jakákoliv smlouva uzavřená dle těchto obchodních podmínek, zejména smlouva o dopravě (resp. přepravě věci) nebo smlouva o poskytování služeb.

1.3. Je smlouva spotřebitelskou smlouvou?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a službu objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na Vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Zejména jako nespotřebitel nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

1.4. Jaká máte jako zákazník spotřebitel zvláštní práva?

Jako spotřebitel máte především následující práva:

–  právo odstoupit od smlouvy, která byla uzavřená pomocí prostředků komunikace na dálku, jako je  telefon, e-mail nebo webové rozhraní (článek 4 těchto obchodních podmínek);

–  právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách nebo na webovém rozhraní).

1.5. Čím se řídí náš právní vztah?

Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:

–  těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;

–      Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci služeb;

–      Podmínkami užití webového rozhraní, které upravují ochranu Vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další vztahy související s využíváním webového rozhraní (především v případě, že službu objednáváte distančním způsobem);

–  podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní nebo v naší komunikaci zejména při uzavírání smlouvy;

–  objednávkou a jejím přijetím z naší strany;

a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:

–  zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“);

–  zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu Vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.6. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Podáním objednávky distančním způsobem potvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

V případě, že smlouvu uzavíráte osobně v písemné podobě, jste těmito obchodními podmínkami vázáni od okamžiku uzavření smlouvy.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

2. SMLOUVA

2.1. Jak uzavíráme smlouvu?

Pro uzavření smlouvy distančním způsobem je nutné, abyste učinili objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany. Objednávka může být učiněna prostřednictvím formuláře umístěného na webovém rozhraní, a prostřednictvím e-mailu či telefonu (distančním způsobem).

2.2. Pro uzavření smlouvy osobně v písemné formě je nutné, aby došlo k dohodě o obsahu uzavírané smlouvy. Jak podat objednávku našich služeb distančním způsobem?

Před podáním objednávky je nutné učinit nezávaznou poptávku našich služeb. Poptávku můžete učinit prostřednictvím formuláře na našem webovém rozhraní nebo prostřednictvím e-mailu či telefonu. Poptávku nepovažujeme za objednávku služby.

Nezávazná poptávka musí obsahovat zejména přesnou specifikaci přepravovaných věcí a Vaše kontaktní údaje (emailovou adresu nebo telefonní číslo).

Po obdržení poptávky Vás budeme kontaktovat s informacemi o ceně služby či způsobu jejího výpočtu a o předpokládaném termínu poskytnutí služby.

Pro objednání služby podejte závaznou objednávku. Tuto objednávku podejte e-mailem telefonicky.

Objednávka musí obsahovat zejména následující náležitosti:

–  obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání v případě, že jste podnikatelem nebo nepodnikající právnickou osobou;

–  jméno, příjmení a celou adresu v případě, že jste spotřebitelem;

–  IČ (případně i DIČ, pokud jste registrováni jako plátce DPH);

–  informace o poskytované službě, tj. především druh služby, dohodnutý termín jejího poskytnutí, dohodnutý způsob její úhrady, místo jejího poskytnutí a věci, které jsou jejím předmětem.

Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme Vás dále kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

2.3. Kdy je tedy smlouva uzavřena?

  • Smlouva uzavíraná distančním způsobem je uzavřena okamžikem, kdy obdržíte přijetí závazné objednávky z naší strany. Přijetí závazné objednávky Vám bude zasláno na e-mailovou adresu, popřípadě oznámeno telefonicky.
  • Smlouva uzavíraná osobně v písemné formě  je uzavřena podpisy   obou smluvních stran na smlouvě nebo objednávce, kterou obdržíte od osoby pověřené naší společností.

2.4. Můžete již podanou objednávku zrušit?

Všechny podané objednávky jsou závazné. Pokud jsme objednávku dosud nepřijali postupem dle čl. 2.3 odst. 1 těchto obchodních podmínek, můžete ji zrušit e-mailem. Všechny podané objednávky jsou závazné. Pokud jsme objednávku dosud nepřijali postupem dle čl. 2.3 odst. 1 těchto obchodních podmínek, můžete ji zrušit písemnou formou a to prostřednictvím  e-mailu, nejpozději však 48 hodin před domluveným stěhováním. Dodavatel je oprávněn objednávku odmítnout nejpozději 3 dny před začátkem stěhování.

Při zrušení mezinárodního stěhování je dodavatel oprávněn účtovat 40% z celkové ceny stěhování za vynaložené náklady spojené s objednávkou přepravy , parkováním a jiné poplatky spojené s dodáním .

2.5. Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

V případě smlouvy uzavřené distančním způsobem není smlouva uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, Vaše objednávka a její přijetí z naší strany. Pokud je smlouva uzavřena prostřednictvím e-mailové komunikace, bude Vám zaslána e-mailem nebo na Vaši žádost vytištěná poštou. Při zasílání poštou Vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

V případě smlouvy uzavřené osobně v písemné formě obdržíte jedno vyhotovení smlouvy nebo objednávky a obchodních podmínek v písemné podobě.

2.6. Co když něčemu ve  smlouvě nerozumíte?

V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě nás můžete kontaktovat telefonicky, nebo prostřednictvím e-mailu Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace.

2.7. V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.

2.8. Je smlouva někde uložena?

Smlouvu uzavřenou distančním způsobem (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání Vám ji zašleme.

Smlouvu, která byla uzavřena osobně v písemné formě, archivujeme pouze v písemné podobě.  Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání Vám ji zašleme.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY A POSKYTNUTÍ SLUŽBY

3.1. Jak stanovujeme cenu služeb?

Na webovém rozhraní je uveden seznam služeb včetně popisu jejich hlavních vlastností. Na webovém rozhraní jsou uvedeny též informace o ceně služeb. Ceník služeb uvedený na webovém rozhraní je pouze orientační. Závazná cena služby, včetně nákladů na její poskytnutí, či způsob výpočtu ceny služby, Vám budou sděleny v průběhu objednávání služeb ještě před uzavřením smlouvy. Sdělená cena služeb je včetně veškerých daní, cel a dalších poplatků.

V případě uzavírání smlouvy osobně v písemné formě je cena služeb uvedena v písemné smlouvě.

V případě, že se po uzavření smlouvy podstatně změní náklady na provedení služby, vyhrazujeme si možnost zahájit jednání o úpravě ceny služby. Nebude-li některá ze stran smlouvy s úpravou ceny souhlasit, má možnost odstoupit od smlouvy.

3.2. Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit?

Ceny prezentovaných služeb jsou pouze orientační a zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní. Případné slevy z ceny služeb nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny služby ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni poskytnout Vám službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že Vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy.

Pokud cena uvedená ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně Vás na tuto skutečnost upozorníme. Pokud dosud nedošlo k přijetí Vaší objednávky, nejsme povinni smlouvu uzavřít.

Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany podle článku 2.3 odst. 1těchto obchodních podmínek.

3.3. Jaké způsoby platby přijímáme?

Cenu služby můžete uhradit v hotovosti.

V případě, že budeme požadovat zálohu podle článku 3.7 těchto obchodních podmínek nebo se dohodneme na zálohové platbě, je nutné zálohu uhradit bezhotovostně před poskytnutím služby převodem na náš bankovní účet, který Vám pro tento účel sdělíme v průběhu objednávání služeb. Doplatek ceny služby je pak nutné uhradit formou hotovostní platby.

Na základě dohody je možné cenu služby uhradit též bezhotovostně po poskytnutí služby převodem na náš bankovní účet, který Vám pro tento účel sdělíme, a to na základě faktury vystavené bez zbytečného odkladu po poskytnutí služeb.

Případné další způsoby platby lze sjednat individuálně.

V rámci mezinárodního stěhování je požadovaná částka k úhradě předem ve výši 100% z celkové ceny stěhování . 

3.4. Kdy nastane splatnost ceny?

Cenu služby je v případě celé platby v hotovosti nutné uhradit bezprostředně po poskytnutí služby.

V odůvodněných případech je možné žádat uhrazení ceny služby již před vykládkou přepravovaných věcí v místě vykládky.

V případě bezhotovostní platby zálohy je cena splatná do 5ti dnů od uzavření smlouvy . Doplatek ceny služby v hotovosti je pak nutné uhradit způsobem dle věty první či druhé tohoto článku.

V případě bezhotovostní platby po poskytnutí služby je cena splatná do 14ti dnů od vystavení faktury.

3.5. Co se stane v případě, že neuhradíte cenu služeb v době její splatnosti?

Nejste-li spotřebitelem, může Vám být při nedodržení splatnosti úhrady ceny služeb dle těchto obchodních podmínek účtován úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Náš nárok na náhradu škody, která nám Vaším prodlením vznikla, tím není dotčen.

Dále Vám mohou být účtovány náklady za odeslání každé písemné upomínky, kterou Vám za účelem výzvy k úhradě ceny služeb po splatnosti zašleme.

3.6. Jaká máme práva v případě neuhrazení ceny za objednané služby?

Vezměte na vědomí, že v případě, že neuhradíte cenu za provedené služby způsobem dle článku 3.4 odst. 2 těchto obchodních podmínek, jsme do doby, než splníte svůj závazek uhradit cenu za poskytnuté služby, oprávněni zadržet přepravované věci, které jsou předmětem našeho závazku.

V případě zadržení přepravovaných věcí máme právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na zadržení věci (zejména náklady na přepravu a uskladnění věcí).

3.7. V jaké měně můžete platit?

Platba služby je možná v českých korunách (Kč).

3.8. Kdy můžeme požadovat zálohu nebo uhrazení předem?

Zálohu na cenu služby můžeme požadovat především u objednávek s celkovou cenou nad 5.000 Kč. Záloha je vždy vyžadována při objednávce služby, která bude poskytnuta mimo území hlavního města Prahy.

3.9. Kdy Vám bude služba poskytnuta?

Služba Vám bude poskytnuta v termínu dohodnutém prostřednictvím e-mailové nebo telefonické komunikace či osobně.

V případě distančního objednání služby skladování či montáže a demontáže máte do 14 dnů od uzavření smlouvy právo od smlouvy odstoupit (viz článek 4 těchto obchodních podmínek). Během této doby Vám služba nebude poskytnuta, ledaže o to výslovně písemnou formou požádáte. Udělení souhlasu s poskytnutím služby před uplynutím lhůty pro odstoupení je možné i v průběhu objednávání služby. Pokud o dřívější poskytnutí služby, tj. před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, požádáte, a služba bude splněna před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ztrácíte nárok na odstoupení od smlouvy podle článku 4 těchto obchodních podmínek.

3.10. Jaké jsou Vaše povinnosti v průběhu poskytování služby?

Během poskytování služby jste povinni poskytnout nám potřebnou součinnost, zejména jste povinni:

–      zajistit příjezdové cesty a dostatečnou parkovací plochu na místě nakládky a vykládky;

–      zajistit dostatečnou průchodnost schodišť a jiných prostor v domě, zajistit funkčnost výtahu;

–      připravit věci určené ke stěhování (včetně jejich případného zabalení), jakož i potřebné průvodní dokumenty, příp. zajistit povolení vjezdu na určené místo;

–      zajistit, že přepravované věci, zejména elektrospotřebiče a další zařízení jsou mimo provoz, jsou vhodně zabalené a připravené k přepravě dle příslušných návodů jednotlivých spotřebičů;

–      skříně, trezory a věci obdobného charakteru jsou uzamčeny nebo se v nich nenacházejí žádné věci;

–      informovat nás o povaze, rozměrech, váze a objemu nákladu nebo stěhovaných věcí.

Podáním objednávky stvrzujete, že přepravované věci, které jsou předmětem smlouvy, nebudou svou povahou:

–      věci ohrožující lidský život nebo zdraví;

–      věci, jejichž přechovávání, uchovávání nebo přeprava je v rozporu se zákonem;

–      věci, které s ohledem na svůj charakter vyžadují speciální úpravu vozidla nebo vytvoření speciálních podmínek při přepravě;

–      živá či mrtvá zvířata.

V případě porušení výše zmíněných povinností jsme oprávněni odstoupit od smlouvy. Dále máme právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které nám v souvislosti s nesplněním takových povinností vznikly, případně i na náhradu škody.

3.11 Souhlasem s obchodními podmínkami nám udělujete souhlas s postoupením této smlouvy na našeho smluvního partnera.

3.12 EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku má každý spotřebitel, který uzavřel smlouvu distančním způsobem, právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy. Odstoupit od smlouvy můžete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, tj. ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy, a to v případě, že nebudete souhlasit s poskytnutím služeb v této lhůtě. Upozorňujeme, že v takovém případě Vám budou služby dodány až po uplynutí této lhůty, pokud v ní od smlouvy neodstoupíte. Oznámení o odstoupení od smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu nebo e-mail. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář. Přijetí oznámení Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme.

Vezměte na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od následujících smluv:

–          o dopravě, jestliže Vám plnění poskytujme v určeném termínu. Tato výjimka se uplatní v případě smluv, jejichž předmět plnění je přeprava věcí z místa odeslání do místa určení;

–          o poskytování služeb, jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (14 dní od uzavření smlouvy). Souhlasem s poskytnutím služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy tento důsledek berete na vědomí.

Odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem, jakož i od smlouvy uzavřené osobně v písemné formě můžete  v případě, že nesouhlasíte se změnou ceny služeb dle čl. 3.1. těchto podmínek.

4.1. Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

Byl-li společně se službou poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti.

4.2. Máte právo na vrácení peněžních prostředků, které jsme od Vás již přijali?

V případě odstoupení od smlouvy máme povinnost vrátit Vám peněžní prostředky, které jsme od Vás na základě smlouvy přijali. Peníze Vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to (i) stejným způsobem, jakým jsme od Vás peněžní prostředky přijali, nebo (ii) způsobem, jaký budete požadovat.

Vedle výše uvedených způsobů můžeme peníze vždy vrátit i zasláním na Vámi sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě ceny (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný nesdělíte). Přijetím těchto obchodních podmínek vyslovujete svůj souhlas se zasláním peněžních prostředků dle předchozí věty za podmínky, že Vám tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.

4.3. Kdy můžeme odstoupit od smlouvy my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

–  technickou chybou byla uvedena zcela zjevně chybná cena služby;

–  službu z objektivních příčin není možné za původních podmínek poskytnout (zejména změní-li se podmínky poskytování služeb takovým způsobem, že není možné uskutečnit nakládku nebo vykládku přepravovaných věcí nebo v případě, že nezávisle na vůli poskytovatele nastaly okolnosti, které poskytovatel nemohl předem předvídat, odvrátit a překonat, a které mu bránily ve splnění své povinnosti ze smlouvy);

–  v případě, že neposkytnete potřebnou součinnost dle článku 3.11 těchto obchodních podmínek;

–  plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme Vás o svém odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči Vám účinné okamžikem, kdy je Vám doručeno.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili cenu, vrátíme Vám přijatou částku bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu. Peníze vrátíme do pěti dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

5. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu naším Reklamačním řádem. Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k Vaší spokojenosti.

6. NÁHRADA ŠKODY

Vezměte na vědomí, že neodpovídáme za škodu na přepravované věci způsobenou Vaším jednáním nebo jednáním osoby, která je oprávněná nám přepravované věci vydat v místě nakládky, nebo přepravované věci převzít na místě vykládky.

V případě, že jste službu objednali v rámci své podnikatelské činnosti, odpovídáme za škodu na věcech, které jsou předmětem našeho závazku, do výše 30.000,- Kč.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Můžeme k poskytnutí služby využít třetí osobu?

Ve výjimečných případech si vyhrazujeme právo poskytnout službu prostřednictvím třetí osoby (subdodavatele). Za řádné poskytnutí objednané služby bude v takovém případě odpovídat naše společnost. Veškerá práva a povinnosti mezi Vámi a naší společností, týkající se poskytování služeb dle těchto obchodních podmínek, se budou i nadále řídit těmito obchodními podmínkami.

8.2. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?

K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce provádí kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

8.3. Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku 6.2. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržujeme.

8.4. Co byste ještě měli vědět?

V případě, že nezávisle na naší vůli nastanou okolnosti, které jsme nemohli předem předvídat, odvrátit či překonat a které nám brání ve splnění povinností ze smlouvy (např. přírodní či jiná pohroma nebo havárie, nepokoje, stávky apod.), budeme Vás o této skutečnosti informovat a domluvíme se na dalším postupu, včetně sjednání jiného termínu poskytnutí služby.

V případě, že nejste spotřebitel a že není ujednáno jinak, si vyhrazujeme právo odložit zahájení poskytnutí služby z důvodů zvláštního zřetele hodných, nejdéle však o 3 hodiny.  Tento odklad Vám oznámíme minimálně 30 minut před domluveným časem zahájení poskytnutí služby. V případě nedodržení lhůt dle tohoto odstavce máte právo na slevu 5 % z ceny služby.

Nejste-li spotřebitelem, budou všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

Veškeré informace, včetně informací obsažených v dokumentech, které jsou předmětem poskytnutí služby, nebo informace, které o Vás v průběhu poskytnutí služby získáme, nejsme oprávněni poskytnout třetí straně, bez Vašeho předchozího výslovného souhlasu. Předchozí věta se neuplatní v případě poskytnutí informací zaměstnancům naší společnosti, nebo dalším osobám, které se podílejí na plnění smlouvy (tedy poskytovatelé služeb, externí dopravci apod.).

V některých případech jsou při uzavírání smlouvy použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany Vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty, kterou jste nám sdělili.

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.5.2020.